Prechádzka v centre mesta

Zdieľanie

Krása a atmosféra centra mesta očarí aj Teba.

Známy rodák mesta, Mihály Váci takto charakterizoval centrum mesta: „…nie je to historické mesto. Nie sú s ním spojené bitky, mierové dohody, nemá veľký počet historických pamiatok, ani dávne pamiatky s kráľovskými stopami…“, ale jeho krása a atmosféra očarí každého návštevníka.

 

Východzí bod, Kossuthovo námestie (Kossuth tér)

Keď sme prvýkrát v meste Nyíregyháza, tak svoju prechádzku začnime na hlavnom námestí mesta, na Kossthovom námestí. Ozdobná dlažba Kossuthovo námestia zobrazuje svojimi deviatimi kruhovými mozaikami slnečnú sústavu. Najdominantnejšou budovou námestia je Radnica, ktorú navrhol Károly Benkó. Eklektická stavba renesančného štýlu s arkádovým vchodom bola postavená v roku 1872. V slávnostnej sieni budovy sa onoho času odohral i vychýrený „proces tiszaeszlári“, zavítali sem také osobnosti, ako Károly Eötvös, Kálmán Mikszáth a v jej hosťovskej izbe dočasne býval Zsigmond Móricz. Nad balkónom obráteným na námestie sa na priečelí budovy nachádzajú dve sochy Justitie.

Uprostred námestia sa týči pomník na počesť Lajosa Kossutha, ktorý zhotovil Gyula Bethlen. Na zadnej strane sochy si môžeme všimnúť vtáka sediaceho na zlomenej hlavni dela a pod nimi dátum 1848. V tieni starých gaštanov stojí pamätný stĺp vykúpenia, po jeho dvoch bokoch sú umiestnené skeptické a dôverujúce tváre sedliakov – „Nyíregyháza už nikdy viac nepatrí pod zemiansku jurisdikciu a moc“.

 

Nyíregyháza - Kossuthovo námestie

 

Pokračovaním námestia je eklektická budova Paláca sporiteľne, ktorá bola postavená na základe návrhov Józsefa Huberta v roku 1912.

Jej pokladničná sieň, ktorá je chránenou pamiatkou, je zdobená kupolou z farebného maľovaného skla. Na protiľahlej strane námestia si môžeme všimnúť ďalšiu eklektickú budovu hotela Korona ktorá bola postavená na základe návrhov architekta Ignáca Alpára v roku 1895. Každá z jej troch strán ukazuje inú a inú tvár. Jej zaujímavosťou je, že počas jej slávnostného odovzdávania v meste sa prvý krát rozsvietilo elektrické osvetlenie.

 

 

Vedľa hotela sa vypína rímskokatolícky kostol staviteľa Virgila Nagya. Najkrajšou časťou trojloďovej budovy, usporiadanej v štýle baziliky, je monumentálna priečna chármová loď. Tu je umiestnená i mramorová kazateľňa, v jej oblúkovej klenbe sú umiestnené reliéfy štyroch evanjelistov. V susedstve kostola je umiestnený biskupský palác rímskokatolíckej diecézy Debrecín-Nyíregyháza.

Pozoruhodnosti na ulici Zrínyi Ilona

Pokračujúc v našej ceste po ulici Zrínyi Ilona sa pred nami objavia dve krásne budovy – neobarokový katolícky nájomný dom a niekdajší rímskokatolícky farský úrad. Medzi nimi nás upúta pohľad na bronzovú ozdobnú fontánu troch kúpajúcich sa dievčat s názvom „Tri grácie“. V strednej časti ulice stojí secesný palác, v ktorom je zriadená aj obradná sieň mesta. Ten, kto tu už chodil, určite nezabudne na atmosféru a kavalkádu farieb tejto malej uličky. Mnoho kvetov a ozdobných kríkov vytvárajú mediteránnu atmosféru od jari až do jesene. U bronzovej sochy dievčat návštevníci si môžu vychutnať hudbu pouličných muzikantov.

 

Pozoruhodnosti na ulici Bocskai

V smere ulice Bocskai môžeme vidieť budovu Župného súdu postavenú v empirickom štýle, hneď vedľa nej je aj budova Župnej prokuratúry.

Námestie Slobody (Szabadság tér) – centrum kultúrneho života

Centrom kultúrneho života mesta je námestie Slobody (Szabadság tér). Tu sa nachádza Mestská a župná knižnica Zsigmonda Móricza i budova zaujímavého tvaru Kultúrno-vzdelávacieho centra Mihálya Váciho, ktorá je dielom Ferenca Bána. Za ňou, na druhej strane ulice sa vyníma sa modrá budova Mestskej galérie so stálou expozíciou diel „Medzinárodného tvorivého tábora s tematikou mincovníctva a malých plastík (Sóstói Éremművészeti Alkotótelep)“ , ako aj s dočasnými výstavami rôznych výtvarných umelcov.

Vedľa Mestskej galérie stojí nová Základná škola Zoltána Kodálya so svojou modernou koncertnou sálou, v ktorej spieval aj svetoznámy spevácky zbor Cantemus. Súčasťou tejto budovy je i sála s názvom „Pál Gyula Terem“, kde sú inštalované dočasné výstavy. Krátkou okľukou sa dostávame ku Continental Aréne. Organizuje sa tu mnoho prestížnych športových podujatí, výstav a veľtrhov počas celého roka. Vzadu za budovami sa rozprestiera mestská časť Bujtos. Je to miesto niekdajších slávnych súbojov, ktoré zvečnil i spisovateľ Gyula Krúdy. Dnes je toto niekdajšie močaristé miesto už vo veľkej miere upravené, kde vytvorili park na trávenie voľného času.

 

 

Ak sa vraciame smerom k centru mesta, tak oproti Palácu sporiteľne nájdeme sochu Zakladateľov mesta, ktorá bola slávnostne odhalená v roku 2001. Socha – dielo Benedeka Nagya – zobrazuje grófa Ferenca Károlyiho a obuvníckeho majstra Jánosa Petrikovicsa – z mesta Szarvas. Oni zohrávali hlavnú rolu pri znovuosídlovaní vyľudneného mesta v roku 1753.

Námestie hrdinov (Hősök tere)

Na námestí hrdinov možno nájsť impozantnú budovu župného úradu, v ktorej sa spája eklektický štýl s historizmom je tiež dielom Ignáca Alpára. Vo dvoch výklenkoch čelnej strany sú umiestnené výtvory autora Ede Kallósa znázorňujúce vodcu Szabolcsa a kráľa Štefana. V okrasnej záhrade sú umiestnené aj sochy niekdajších predsedov vlád – rodákov župy – Menyhérta Lónyayho (1871-72) a Miklósa Kállayho (1942-1944).

 

 

Parku pred budovou dominuje pamätník na počesť hrdinov I. svetovej vojny zhotovený sochárom Zsigmondom Stróblom Kisfaludym v roku 1928. Hlavnou postavou súsošia je hrdina bojujúci s drakom a po jeho bokoch sú vyobrazené dve vedľajšie scény: odchod do boja a koniec boja. Socha hrdinu bojujúceho s drakom, ktorá je umiestnená na vrchu Gellért v Budapešti je čiastočne modifikovaná podoba sochy z mesta Nyíregyháza. Na protiľahlej strane námestia stojí pamätné dielo sochára Sándora Győrfiho, ktoré bolo odovzdané v roku 2006 na počesť revolúcie v roku 1956.

Námestie 23. októbra a jeho okolie (Október 23. tér és környéke)

Chrómovo-oceľová plastika umiestnená na námestí 23. októbra, znázorňujúca ženskú postavu s názvom Strom života, je dielom sochára Bélu Tillesa. Socha stelesňuje prepojenie minulosti a prítomnosti a zároveň symbolizuje vieru v budúcnosť. Nachádza sa tu i bronzová pitná fontána zobrazujúca kohúta, ktorú zhotovil Lajos Orr. V blízkej ulici Síp sa týči ortodoxná synagóga postavená v rokoch 1924 – 32 na základe návrhu Lipóta Baumhorna. Neďaleko odtiaľ možno spozorovať charakteristickú červenú tehlovú budovu Gréckokatolíckej teologickej vysokej školy Svätého Atanáza, ktorá bola postavená v roku 2003.

 

 

Pokračujúc ďalej, smerom do centra mesta, sa dostaneme na ulicu Gábora Bethlena, kde sa vypína gréckokatolícky kostol s dvoma vežami. Kostol bol postavený v roku 1895 v zmiešanom byzantskom štýle. O jeho svätom patrónovi – Sv. Mikulášovi – zhotovil sochár Sándor Tóth sochu-fontánu (1996), podľa ktorej bolo pomenované i malé námestie za budovou kostola.

Námestie Kálvin a Námestie Országzászló (Kálvin tér és Országzászló tér)

Dominantnou budovou námestia Kálvin je v romantickom štýle postavený kalvínsky kostol z roku 1873-1882. Pokračovaním námestia Kálvin je námestie Országzászló, kde je umiestnené súsošie na počesť obetiam a mučeníkom II. svetovej vojny. Pamätné dielo slávnostne odhalil niekdajší predseda vlády – József Antall – v roku 1991. V južnej časti námestia budí pozornosť bronzová jazdecká socha vojaka s názvom „Maďarský husár“, ktorá bola postavená na počesť husárskych vojakov.

 

 

Od tej doby, ako sa sem v roku 1869 nasťahoval husársky pluk maďarskej kráľovskej armády, sú husári súčasťou života mesta Nyíregyháza. V roku 1891 postavili kasáreň, ktorá bola schopná pojať celý husársky pluk. Husári boli do II. svetovej vojny dôležitým článkom hospodárskeho a spoločenského života mesta.

Z námestia je dobre vidieť rohovú budovu secesného štýlu – niekdajší palác Nyírvíz, ktorá tvorí výraznú časť charakteru mesta. Na frontálnej časti strechy, obrátenej smerom do ulice Szécsenyi, sú umiestnené dve mozaiky znázorňujúce dávne povolania. Jedna stelesňuje rybárstvo a poľovníctvo, tá druhá symbolizuje poľnohospodárstvo.

Námestie Bessenyei (Bessenyei tér)

Na námestí Bessenyei stojí neobaroková bronzová socha telesnej stráže Márie Terézie, spisovateľa a filozofa Györgya Bessenyeiho, ktorú zhotovil Ede Kallós. Toto dielo bolo prvou sochou na verejnom priestranstve mesta Nyíregyháza. V idylickom prostredí nachádzame budovu Divadla Zsigmonda Móricza, ktorú navrhol architekt Ignác Alpár a postavená bola v roku 1894 v eklektickom štýle.

 

 

Čelná strana budovy je zdobená bustami Moliera, Szigligetiho a Shakespearea. Divadlo každý rok koncom augusta organizuje jeden z najväčších všeumeleckých festivalov krajiny – festival VIDOR. Oproti divadlu stoja sochy rodákov mesta Mihálya Váciho (sochár: István Szabó ml.; 1976) a trochu južnejšie Gyulu Krúdyho (Imre Varga; 2003).

Námestie Benczúr (Benczúr tér)

Na námestí sa vypína monumentálna budova Múzea Andrása Jósu, ktorá bola postavená v neoklasicistickom štýle a bola pomenovaná po vychýrenom vedcovi a polyhistorovi. Po rekonštrukcii vnútorných priestorov na jar roku 2008 nájdeme tu bohatú zbierku pamiatok župy a mesta Nyíregyháza. Popri stálych expozíciách – archeologické, etnografické, výtvarné, pancierová miestnosť so zlatými mincami z Újfehértó – môžeme obdivovať aj hodnotné dočasné výstavy.

 

Nyíregyháza - Námestie Benczúr

 

Iba na niekoľko krokov je vzdialená vápencová socha maliara Gyulu Benczúra, rodáka mesta Nyíregyháza, ktorá je dielom Galantského sochára Gézu Feketeho. Za ňou, pod korunami stromov, na podstavci malej fontánky stojí vychýrená socha Zrodenie Venuše, ktorú sformoval sochár Zsigmond Kisfaludy Stróbl. Zaujímavosťou tejto sochy je, že jej originál možno nájsť v kalifornskej Santa Barbare. Táto socha získala na svetovej výstave v Barcelone v roku 1929 zlatú medailu. Jej vernú kópiu umelec daroval mestu. V strede námestia nedávno zrekonštruovali pôvabný pavilón budovy, ktorá bola postavená v roku 1925. V minulosti tu fungovala letná cukráreň s hudbou a potom pivná záhrada.

Lutherovo námestie (Luther tér)

Ak sa vyberieme v smere k ulici Iskola, tak sa dostaneme k barokovému evanjelickému kostolu na Lutherovom námestí. Tirpáci, presídlení v roku 1753, začali stavať svoj kamenný kostol na základe tolerančného patentu cisára Jozefa II. Kostol navrhol talian Aprilis Giuseppe. Vysvätili ho v roku 1786 na najvyššom bode bývalého mesta. V súčasnosti kostol hrá dôležitú úlohu v hudobnom živote mesta Nyíregyháza. Konajú sa tu organové a zborové koncerty. Na priečelí budovy je umiestnená zvonkohra, ktorá nám pravidelne pripomína plynutie času.

Vedľa kostola sa nachádza z dvoch budov postavený objekt, ktorý sa nazýva Lutherov dom. Je to niekdajší nájomný palác evanjelickej cirkvi. Budova bola postavená v roku 1928 na základe návrhov architekta Istvána Kotsisa a vo svojej dobe to bol najmodernejším nájomným domom mesta.

 

 

Niekoľko krokov ďalej od Lutherovho domu, je na stene domu č. 8 (v ulici Szent István) vyvesená pamätná tabuľa, že na tomto mieste stál rodný dom známeho spisovateľa a novinára Gyulu Krúdyho, narodeného v roku 1878. Na tej istej ulici možno nájsť i Evanjelické gymnázium Lajosa Kossutha – Nyíregyháza, ktoré bolo prvým gymnáziom župy. Evanjelická cirkev založila túto školu v roku 1806 a od roku 1861 funguje ako gymnázium. Jeho žiakmi boli i také osobnosti, ako Gyula Krúdy – spisovateľ, János Kabay – chemik-vedec, či Béla Gádor – spisovateľ a novinár.

História mesta Nyíregyháza v skratke

O histórii mesta v skratke môžeme povedať, že na základe archeologických výskumov územie mesta bolo osídlené už od X. storočia. Napriek tomuto faktu zaraďujeme mesto medzi relatívne mladé usadlosti, lebo ozajstné zmeny možno datovať od XVIII. storočia. V roku 1753 prišli tí slovenskí presídlenci, nazývaní aj tirpáci, ktorí počas všedných dní žili v okolí mesta v tzv. kroviskách (samoty polkruhového tvaru). Tento typ osídlenia dal mestu osobitý charakter.

 

 

Najdôležitejšou udalosťou v živote obyvateľov mesta Nyíregyháza bolo ich vykúpenie sa v roku 1824, keď sa oslobodili spod zemianskej jurisdikcie, následne v roku 1837 obdržala Nyíregyháza titul mesta. Dnes je to rušné, očarujúce a príjemné mesto, ktoré srdečne víta svojich hostí. Parky, námestia, veľké zelené plochy, moderné a historické budovy vytvárajú panorámu mesta, ktoré si zachovalo pôvab a atmosféru dávnych čias.

 

Fotografie z centra mesta Nyíregyháza

Mapa

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér

4400 Nyíregyháza, Luther tér

4400 Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér

4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér

4400 Nyíregyháza, Kálvin tér

4400 Nyíregyháza, Október 23. tér

4400 Nyíregyháza, Hősök tere

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér

4400 Nyíregyháza, Bocskai u.

4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u.

Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram